caohoc 

 

daihoc

caodang 

 

 

trungcap

banner ktktld

I. Chức năng:

1. Giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng về công tác chính trị tư tưởng cho học sinh – sinh viên trong trường.

2. Thực hiện chức năng quản lý học sinh – sinh viên và thực hiện các chế độ chính sách đối với người học; theo dõi, đánh giá học sinh – sinh viên theo quy chế rèn luyện học sinh – sinh viên của Bộ Giáo dục – Đào tạo.

3. Kiểm tra, đảm bảo nề nếp, giữ gìn kỷ cương học tập của học sinh – sinh viên.

II. Nhiệm vụ:

1. Tổ chức tiếp nhận học sinh – sinh viên trúng tuyển vào trường; sắp xếp chỉ định ban cán sự lớp; đề nghị xử lý những trường hợp học sinh – sinh viên không đủ điều kiện và thủ tục hồ sơ vào trường. Tiến hành làm thẻ học sinh – sinh viên,

2. Lưu trữ hồ sơ học sinh – sinh viên trong suốt quá trình đào tạo và hồ sơ học sinh – sinh viên tốt nghiệp (bằng văn bản và dữ liệu trong máy tính). Quản lý  danh sách học sinh – sinh viên, thống kê học sinh – sinh viên. Trích lục, chứng thực, sao y các văn bản, hồ sơ học sinh – sinh viên theo chức năng quản lý và theo quy định của pháp luật.

3. Quản lý công tác học tập của học sinh – sinh viên theo nội quy, quy chế; điểm danh, cập nhật sĩ số học sinh – sinh viên. Thông báo cho phụ huynh, địa phương những học sinh – sinh viên bỏ tiết, nghỉ học không lý do... Tiếp phụ huynh để thông báo kết quả học tập và rèn luyện khi có yêu cầu.

4. Thực hiện các thủ tục khen thưởng, kỷ luật, xoá tên những học sinh – sinh viên không thực hiện tốt nội quy, quy chế trong học tập và rèn luyện khi được Hội đồng thi đua – khen thưởng nhà trường thông qua.

5. Phối hợp với y tế nhà trường, Phòng Đào tạo tổ chức kiểm tra sức khỏe học sinh – sinh viên trước lúc vào trường; thực hiện việc học tập đầu khoá theo chương trình; Phổ biến các nội quy, quy chế; giáo dục truyền thống nhà trường; giải quyết những trường hợp học sinh – sinh viên bị ốm đau, tai nạn rủi ro.

6. Phối hợp với các đơn vị trong nhà trường và ngoài nhà trường tổ chức các hoạt động văn hoá – văn nghệ, thể dục – thể thao và các hoạt động xã hội khác cho học sinh – sinh viên.

7. Thực hiện các chế độ, chính sách của nhà nước, những quy định của trường liên quan đến cấp học bổng, miễn giảm học phí và các chế độ xã hội khác.

8. Phối hợp với Phòng Đào tạo kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, chương trình học tập, thực tập; công tác kiểm tra, đánh giá cho các lớp, các khoá học.

9. Phối hợp với Phòng Đào tạo, các đơn vị liên quan và các tổ chức đoàn thể tổ chức cho học sinh – sinh viên tham gia thi học sinh giỏi, nghiên cứu khoa học, xét học bổng cho học sinh – sinh viên vượt khó, học giỏi.

10. Xây dựng môi trường giáo dục, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống tội phạm (phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên). Tổ chức tuyên truyền các thành tích của trường ra ngoài xã hội.

11. Thực hiện quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm.

12. Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu

Copyright © 2016 Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Lâm Đồng
Số 39  Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt - Lâm Đồng