caohoc 

 

daihoc

caodang 

 

 

trungcap

banner ktktld

SỞ LĐ – TB&XH LÂM ĐỒNG

TRƯỜNG CĐ KT – KT LÂM ĐỒNG

Số:          /TB-KTKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                               Đà Lạt, ngày 15 tháng 8 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v thời gian học năm học 2018 – 2019

            Thực hiện kế hoạch năm học 2018 – 2019, nay nhà trường thông báo thời gian học năm học mới các lớp Trung cấp và Cao đẳng như sau:

1. Các lớp Trung cấp 3 năm khóa 18, các lớp Trung cấp 3 năm khóa 19

            Tập trung tại Hội trường A lúc 7 giờ 30 ngày 20/08/2018 để dự chào cờ và học chính thức.

2. Các lớp Cao đẳng khóa 8, Cao đẳng khóa 9, Cao đẳng khóa 10, Trung cấp 3 năm khóa 17, Trung cấp 2 năm khóa 18

            Tập trung tại Hội trường A lúc 7 giờ 30 ngày 04/09/2018 để dự chào cờ và học chính thức.

Nơi nhận:

- BGH (chỉ đạo);

- Các phòng, khoa, trung tâm (thực hiện);

- Website trường;

- Lưu VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

THÁI NGỌC LỢI

Page 5 of 7

Copyright © 2016 Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Lâm Đồng
Số 39  Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt - Lâm Đồng