caohoc 

 

daihoc

caodang 

 

 

trungcap

banner ktktld

Các lớp 10, 11, 12 tiếp tục học văn hóa buổi sáng theo hình thức trực tuyến cho đến khi có thông báo mới (Áp dụng theo TKB văn hóa đã gửi ngày 24/02)

TKB NGHỀ TUẦN 29 1

TKB NGHỀ TUẦN 29 2

TKB NGHỀ TUẦN 29 3

TKB NGHỀ TUẦN 29 4

TKB NGHỀ TUẦN 29 5

TKB NGHỀ TUẦN 29 6

Các lớp 10, 11, 12 tiếp tục học văn hóa buổi sáng theo hình thức trực tuyến cho đến khi có thông báo mới (Áp dụng theo TKB văn hóa đã gửi ngày 24/02)

TKB NGHỀ TUẦN 28 1

TKB NGHỀ TUẦN 28 2

TKB NGHỀ TUẦN 28 3

TKB NGHỀ TUẦN 28 4

TKB NGHỀ TUẦN 28 5

TKB NGHỀ TUẦN 28 6

Các lớp 10, 11, 12 tiếp tục học văn hóa buổi sáng theo hình thức trực tuyến cho đến khi có thông báo mới (Áp dụng theo TKB văn hóa đã gửi ngày 24/02)

TKB NGHỀ TUẦN 27 1

TKB NGHỀ TUẦN 27 2

TKB NGHỀ TUẦN 27 3

TKB NGHỀ TUẦN 27 4

TKB NGHỀ TUẦN 27 5

TKB NGHỀ TUẦN 27 6

Các lớp 10, 11, 12 tiếp tục học văn hóa buổi sáng (Áp dụng theo TKB văn hóa đã gửi ngày 24/02) theo hình thức trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

Trân trọng!

TKB NGHỀ TUẦN 26 1

TKB NGHỀ TUẦN 26 2

TKB NGHỀ TUẦN 26 3

TKB NGHỀ TUẦN 26 4

TKB NGHỀ TUẦN 26 5

TKB NGHỀ TUẦN 26 6

Các lớp cao đẳng, trung cấp học nghề trực tiếp tại trường.

 

TKB NGHỀ TUẦN 25 1

TKB NGHỀ TUẦN 25 2

TKB NGHỀ TUẦN 25 3

TKB NGHỀ TUẦN 25 4TKB NGHỀ TUẦN 25 5TKB NGHỀ TUẦN 25 6TKB NGHỀ TUẦN 25 7

Các lớp 10, 11, 12 học văn hóa buổi sáng theo hình thức trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

 

TKB KHỐI 10 TUẦN 25 1

TKB KHỐI 11 TUẦN 25 1

TKB KHỐI 12 TUẦN 25 1

Tùy thuộc vào tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19

hình thức học có thể thay đổi từ trực tiếp sang trực tuyến.

Nhà trường sẽ thông báo cụ thể sau.

TKB tuần 23 1

TKB tuần 23 2

TKB tuần 23 3

TKB tuần 23 4

TKB tuần 23 5

TKB tuần 23 6

TKB tuần 23 7

TKB tuần 23 8

TKB tuần 23 9

Page 4 of 35

Copyright © 2016 Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Lâm Đồng
Số 39  Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt - Lâm Đồng