caohoc 

 

daihoc

caodang 

 

 

trungcap

banner ktktld

 PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG - THANH TRA - KHẢO THÍ

GIỚI THIỆU:

Phòng Đảm bảo chất lượng - Thanh tra - Khảo thí được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0633.546567

CHỨC NĂNG:

 • Tham mưu Hiệu trưởng quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác thanh tra, khảo thí, đảm bảo chất lượng giáo dục;
 • Tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, quản lý công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục;
 • Tổ chức thực hiện về công tác Khảo thí và công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục trong trường;
 • Thực hiện các chức năng khác theo sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng nhà trường.

NHIỆM VỤ:
1. Về công tác thanh tra

 • Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục trong nhà trường;
 • Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; việc quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ; công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục;
 • Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng;
 • Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về công tác thanh tra; kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về giáo dục; đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về giáo dục.

2. Về công tác khảo thí

 • Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức kỳ thi kết thúc học phần đúng theo tiến độ của nhà trường và đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Xây dựng quy trình tổ chức thi kết thúc học phần, quy trình giao nhận đề thi, sao in và bảo mật đề thi;
 • Phối hợp với các khoa xây dựng ngân hàng đề thi, ứng dụng phương pháp, công nghệ mới vào công tác sọan thảo đề thi, chấm thi và đánh giá kết quả thi nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;
 • Phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức kỳ thi kết thúc học phần từ khâu ra đề, sao in đề thi theo chế độ bảo mật, tổ chức coi thi, tổ chức chấm thi và công bố điểm thi;
 • Giải quyết, xử lý phúc khảo điểm thi và các khiếu nại khác của HSSV về kết quả thi.

3. Về công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục

 • Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo theo các tiêu chuẩn, tiêu chí về Đảm bảo chất lượng giáo dục
 • Phối hợp với các bộ phận trong trường nghiên cứu, xây dựng hệ thống công cụ đánh giá chương trình nội dung đào tạo, chất lượng giảng dạy của giảng viên.
 • Nghiên cứu và triển khai các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo.
 • Hướng dẫn, kiểm tra, báo cáo việc thực hiện công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục của Nhà trường.
 • Tổ chức đánh giá trong theo các tiêu chuẩn, tiêu chí của Bộ Giáo dục và đào tạo.

Copyright © 2016 Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Lâm Đồng
Số 39  Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt - Lâm Đồng