tuyen sinh cao hoc

tuyen sinh daihoc

 

 

tuyen sinh cao dang

tuyen sinh trung cap

 

banner ktktld

I. Chức năng: Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác kế hoạch, tài chính – kế toán và sử dụng các nguồn lực tài chính của Trường theo quy định hiện hành.

II. Nhiệm vụ:

1. Xây dựng kế hoạch tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định về quản lý tài chính, tài sản theo quy định của nhà nước và tình hình thực tế của nhà trường.

2. Lập dự toán ngân sách, kế hoạch chi tiêu, cấp phát và thanh toán theo đúng thủ tục tài chính. Lập sổ sách, chứng từ, báo cáo quyết toán đúng kỳ hạn. Quản lý, kiểm soát thu chi các nguồn vốn của nhà trường. Kiểm tra các đơn vị thu chi, thanh quyết toán. Tổng hợp kiểm kê, thanh lý tài sản.

3. Tổ chức thực hiện chế độ công khai tài chính, lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định hiện hành.

4. Tổ chức kiểm kê định kỳ và thực hiện chế độ báo cáo tài sản theo quy định hiện hành.

5. Đảm bảo việc cấp phát lương, học bổng và các loại chế độ cho công chức, viên chức, người lao động và học sinh - sinh viên theo đúng các chế độ chính sách của Nhà nước và quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.

6. Quản lý kho, quỹ, tài sản, huy động sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, học tập của trường.

7. Quản lý và khai thác các hoạt động dịch vụ của trường

8. Phối hơp với các đơn vị trong trường để thực hiện các hoạt động cung ứng dịch vụ, liên doanh, liên kết tạo nguồn thu cho nhà trường.

9. Phối hợp với các phòng, khoa, trung tâm trong việc thực hiện chế độ, chính sách cho công chức, viên chức và người lao động trong trường đúng với quy định của nhà nước và quy định của nhà trường.

10. Xây dựng kế hoạch, mua sắm hàng hóa, vật tư, trang thiết bị, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn cơ sở vật chất của nhà trường.

11. Xây dựng kế hoạch, lắp đặt, quản lý, bảo trì các trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, học tập của trường.

12. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác theo kế hoạch công tác của trường.

Copyright © 2016 Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Lâm Đồng
Số 39  Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt - Lâm Đồng