caohoc 

 

daihoc

caodang 

 

 

trungcap

banner ktktld

PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔ CHỨC

Thực hiện theo Điều 17 của Điều lệ trường Cao đẳng.

I. CHỨC NĂNG

1.1. Công tác Hành chính

Có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng tổ chức, quản lý các công tác hành chính, kế hoạch tổng hợp, thi đua, lưu trữ công văn, đảm trách công tác đối ngoại.

1.2. Công tác Tổ chức – Cán bộ

Có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác xây dựng, kiện toàn bộ máy nhà trường; tổng hợp, đề xuất và tổ chức thực hiện công tác cán bộ và quản lý viên chức; triển khai thực hiện các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với viên chức, giảng viên, giáo viên, nhân viên khác trong trường.

II. NHIỆM VỤ

1. Công tác Hành chính

 - Thực hiện công tác hành chính, tổng hợp, văn thư lưu trữ, in ấn văn bản, quản lý công văn đi đến, khánh tiết, đối ngoại.

- Lên lịch sinh hoạt, ghi chép biên bản hội nghị, báo cáo định kỳ

- Tổ chức và phục vụ các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của nhà trường và các đơn vị đến tổ chức tại trường khi có yêu cầu.

- Thực hiện công tác đối ngoại của trường

     2. Công tác tổ chức- Cán bộ

 - Tổ chức bộ máy CB-GV-CNV của trường, nắm vững nhân sự của các phòng, khoa, tổ bộ môn

 - Xây dựng và hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các phòng, khoa, tổ bộ môn. Thực hiện các chế độ chính sách bồi dưỡng đối với CB-GV-CNV toàn trường

- Đề xuất với Hiệu trưởng sắp xếp tổ chức bộ máy.

- Tổng kết, báo cáo, đánh giá, nhận xét CB-GV- CNV hàng năm theo yêu cầu

- Thực hiện công tác thống kê theo dõi CB-GV-CNV và báo cáo theo yêu cầu

3. Công tác thi đua, khen thưởng

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo công tác thi đua cùa các phòng, khoa, tổ bộ môn trình Hội đồng Thi đua Khen thưởng – Kỷ luật để xét Khen thưởng hoặc Kỷ luật.

- Chuẩn bị các hồ sơ thi đua khen thưởng hàng năm và liên hệ cơ quan thi đua cấp trên để đề xuất danh sách khen thưởng.

4. Công tác bồi dưỡng CB-GV-CNV

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho CB-GV-CNV.

- Theo dõi và thực hiện hoàn chỉnh chức danh của CB-GV-CNV.

5. Nhiệm vụ cụ thể của Tổ chức – Cán bộ

  5.1. Nghiên cứu, đề xuất tổ chức bộ máy; thành lập, giải thể, sáp nhập các bộ phận và xây dựng chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác, cách thức làm việc của các đơn vị trong bộ máy nhà trường phù hợp trong từng giai đoạn.

  5.2. Xây dựng kế hoạch biên chế, tuyển dụng viên chức, quy hoạch về cơ cấu đội ngũ cán bộ, viên chức. Lập kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng cán bộ hàng năm.

  5.3. Quản lý viên chức, tham mưu tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm; quản lý viên chức, nhân viên đi học, đi công tác theo đúng văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

  5.4. Quản lý lao động, định mức làm việc, định mức giờ giảng của giảng viên. Theo dõi, giám sát việc thực hiện chế độ làm việc, quy trình làm việc theo quy định.

  5.5. Triển khai thực hiện đúng các quy định về chế độ, chính sách về lương, bảo hiểm, phụ cấp cho viên chức và các nhân viên khác.

  5.6. Quản lý hồ sơ viên chức, các nhân viên khác theo đúng quy định. Định kỳ cập nhật các thông tin cá nhân của viên chức theo đúng quy định.

 5.7. Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh trật tự trong trường.

 5.8. Tham mưu cho Hiệu trưởng công tác tự vệ trong nhà trường

  5.9. theo dõi, tổng hợp số liệu, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên và các đơn vị có liên quan.

Danh sách nhân sự phòng Hành chính – Tổ chức

1. Hoàng Tiến Nghị – Trưởng phòng

2. Lâm Thị Huyền Tân – Chuyên viên

3. Lê Duy Ky – Lái xe

4. Nguyễn Bá Sơn – Chuyên viên

5. Nguyễn Thị Vân – Chuyên viên

6. Nguyễn Đức Chính – Nhân viên

7. Nguyễn Thị Mỹ – Nhân viên

    8. Nguyễn Thị Trinh – Nhân viên.

Copyright © 2016 Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Lâm Đồng
Số 39  Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt - Lâm Đồng