caohoc 

 

daihoc

caodang 

 

 

trungcap

banner ktktld
Thứ sáu, 05 Tháng 2 2021 00:00

CTĐT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ỨNG DỤNG PHẦN MỀM)

Viết bởi 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên ngành, nghề: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ỨNG DỤNG PHẦN MỀM)

Mã ngành, nghề: 5480202

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Hình thức đào tạo : Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS hoặc THPT hoặc tương đương.

Thời gian đào tạo : 1,5 năm ( 18 tháng)

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1.1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Thông tin (CNTT) trình độ trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) nhằm đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và đảm bảo sức khỏe tốt; Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, có tính sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào công việc đáp ứng các nhu cầu sử dụng nhân lực kỹ thuật viên của nền sản xuất công nghiệp hiện đại.

Người học với vốn kiến thức lý thuyết cơ bản và khả năng thực hành tốt, có trình độ vững chắc để làm việc và có thể tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn.

Đào tạo ngồn nhân lực CNTT trình độ trung cấp cho địa phương phục vụ cho sự nghiệp CNH-HĐH và phát triển kinh tế và xã hội của địa phương và của đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

1.2.1.1. Kiến thức:

+ Có đủ vốn từ và biết cách tra cứu, đọc hiểu các tài liệu chuyên môn cần thiết bằng tiếng Anh;

+ Hiểu được hiện trạng hệ thống thông tin quản lý của một số loại hình doanh nghiệp;

+ Biết các nghiệp vụ chuyên môn của đơn vị - doanh nghiệp như tổ chức quản lý hoạt động nghiệp vụ, an toàn vệ sinh lao động;

+ Đề xuất những giải pháp ứng dụng phần mềm cụ thể để mang lại hiệu quả trong các lĩnh vực hoạt động của đơn vị - doanh nghiệp;

+ Biết lập kế hoạch và triển khai ứng dụng phần mềm;

+ Biết khai thác các phần mềm đã được triển khai.

1.2.1.2. Kỹ năng:

+ Đọc được các hướng dẫn chuyên môn bằng tiếng Anh;

+ Cài đặt, bảo trì các sự cố máy tính đơn giản;

+ Sử dụng tương đối thành thạo máy tính trong công việc văn phòng;

+ Tìm kiếm thông tin trên mạng Internet phục vụ cho chuyên môn và quản lý doanh nghiệp;

+ Tham gia quản lý dự án phát triển phần mềm cho doanh nghiệp dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia;

+ Tham gia thiết kế, triển khai, bảo trì các ứng dụng phần mềm;

+ Cập nhật và phối hợp xử lý các sự cố khi vận hành các phần mềm ứng dụng;

+ Quản trị website phục vụ quảng bá hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị;

+ Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm một cách chủ động, sáng tạo, hiệu quả nhằm giải quyết các tình huống đặt ra trong thực tiễn.

1.2.2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

1.2.2.1. Chính trị, đạo đức :

+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước;

+ Nắm vững quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển của ngành Công nghệ thông tin Việt Nam;

+ Có hiểu biết về truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam;

+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

+ Yêu nghề, có kiến thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp, có lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hoá dân tộc;

+ Luôn có ý thức học tập rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của công việc.

1.2.2.2. Thể chất và quốc phòng:

+ Đủ sức khoẻ theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế;

+ Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất;

+ Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp học sinh sẽ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng phần mềm tin học trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ kinh doanh sản xuất. Cụ thể:

+ Kỹ thuật viên chuyển giao phần mềm ứng dụng;

+ Kỹ thuật viên quản trị hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu;

+ Kỹ thuật viên bảo trì hệ thống máy tính;

+ Kỹ thuật viên quản trị hệ thống mạng;

+ Kỹ thuật viên thiết kế và quản trị website;

+ Kỹ thuật viên thiết kế đa phương tiện.

Học sinh cũng làm việc được trong các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phần mềm tin học như: Lập trình viên phần mềm ứng dụng, kỹ thuật viên thiết kế web, kỹ thuật viên kiểm thử phần mềm.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian của khóa học:

- Số lượng môn học, mô đun : 23

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khoá học : 1200 giờ

- Khối lượng các môn học chung/đại cương :         255 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn : 945 giờ

- Khối lượng lý thuyết : 347 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 826 giờ

- Thời gian khoá học : 1,5 năm.

3. Nội dung chương trình

Mã MH/MĐ/HP Tên môn học, mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành/thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận Kiểm tra
I Các môn học chung/đại cương 12 255 94 148 13
MH01 Giáo dục chính trị 2 30 15 13 2
MH02 Pháp luật 1 15 9 5 1
MH03 Giáo dục thể chất 1 30 4 24 2
MH04 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 45 21 21 3
MH05 Tin học căn bản 2 45 15 29 1
MH06 Anh văn cơ bản 4 90 30 56 4
II Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề 42 1140 268 858 14
II.1 Các môn học, mô đun cơ sở 12 270 118 148 4
MH07 Mạng máy tính 3 45 44 0 1
MH08 Lập trình cơ bản 3 75 15 59 1
MH09 Cơ sở dữ liệu 3 45 44 0 1
MH10 Lắp ráp và bảo trì máy tính 3 105 15 89 1
II.2 Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề 21 645 105 533 7
MH11 Quản trị mạng 3 105 15 89 1
MH12 Quản trị cơ sở dữ liệu với SQL Server 3 105 15 89 1
MH13 Thiết kế và quản trị website 3 105 15 89 1
MH14 Đồ họa ứng dụng 1 3 75 15 59 1
MH15 Đồ họa ứng dụng 2 3 75 15 59 1
MH16 Lập trình Windows(.NET) 3 105 15 89 1
MH17 Xây dựng website thương mại 3 75 15 59 1
II.3 Môn học, mô đun tự chọn 9 225 45 177 3
MH18 Quản lý dự án phần mềm công nghệ thông tin 3 75 15 59 1
MH19 Thiết kế đa phương tiện 3 75 15 59 1
MH20 Thiết kế ứng dụng Web 3 75 15 59 1
MH21 Lập trình mạng 3 75 15 59 1
MH22 Đồ họa ứng dụng 3 3 75 15 59 1
MH23 Thiết kế đồ họa 3D 3 75 15 59 1
TỔNG CỘNG 54 1395 362 1006 27

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.1. Hướng dẫn thực hiện chương trình các môn học chung/đại cương

- Chương trình chi tiết các môn học chung/ đại cương thực hiện theo các thông tư hướng dẫn hiện hành như sau :

+ Môn Tiếng Anh : Thực hiện theo thông tư 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

+ Môn Giáo dục quốc phòng : Thực hiện theo thông tư 10/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

+ Môn Tin học : Thực hiện theo thông tư 11/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

+ Môn Giáo dục thể chất : Thực hiện theo thông tư 12/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

+ Môn Pháp luật : Thực hiện theo thông tư 13/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

+ Môn Pháp luật : Thực hiện theo thông tư 13/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

+ Môn Giáo dục chính trị : Thực hiện theo thông tư 24/2018/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian hoạt động ngoại khoá

- Học viên bắt buộc phải học 12 tín chỉ đại cương và 31 tín chỉ chuyên ngành của nghề.

- Học viên chọn 3 học phần trong danh mục các học phần tự chọn sao cho đảm bảo đủ 9 tín chỉ tự chọn theo quy định.

4.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun.

- Thực hiện theo quy định của Hiệu trưởng trường CĐ KT-KT Lâm Đồng.

4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp

- Thực hiện theo quy định của Hiệu trưởng trường CĐ KT-KT Lâm Đồng.

Copyright © 2016 Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Lâm Đồng
Số 39  Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt - Lâm Đồng